Jste zde

17DCTPKM - Teorie a praxe krizového managementu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCTPKM ZK 5 10P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět objasňuje podstatu krizového managementu jako uceleného souboru poznatků, přístupů, nástrojů a zkušeností ve dvou rovinách: první je věnována teoretickému vymezení podstaty krizového managementu v kontextu obecné teorie managementu, včetně podstaty managementu krizového řízení (postavení krizového managementu ve veřejné správě, teoretická východiska řešení krizových situací, objasnění příčin vzniku krizových situací, institucionální členění krizového managementu, všeobecné zásady vytváření sil a prostředků); druhá rovina je věnována lidskému a ekonomickému aspektu krizového managementu - od krizové komunikace po krizovou etiku, včetně ekonomické a věcné podstaty krizí.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na přednáškách a seminářích, které jsou náplní soustředění studentů PGS v I. ročníku a zpracování zadané písemné studie. Před zahájením kurzu budou známy tematické okruhy zkoušky. Zkouška je ústní, formou diskuze, za přítomnosti garanta předmětu nebo jeho zástupce, školitele a určeného člena oborové rady.

Osnova přednášek:

Základní vymezení krizového managementu

Metody výzkumu a aplikace poznatků krizového managementu

Všeobecné zásady vytváření sil a prostředků krizového managementu

Teoretický přístup k řešení krizových situací

Proces řešení krizových situací

Krizové strategie a jejich vytváření

Role krizového manažera

Osnova cvičení:

Řízení informací pro rozhodování a softwarová podpora krizového managementu

Případové studie z praxe

Cíle studia:

V rámci studia předmětu si student osvojí poznatky z aplikace teorie krizového managementu a rovněž využívat vědecké poznatky z krizového managementu při řešení bezpečnostních problémů.

Studijní materiály:

Základní literatura:

ŠIMÁK, L., MÍKA, V., HORÁČEK, J., HUDÁKOVÁ, M. Úvod do krízového manažmentu, vysokoškolská učebnica, EDIS - vydávateľstvo ŽU, Žilina, 2009, 214 s. ISBN 978-80-554-0079-2

ŠIMÁK, L. 2004. Krízový manažment vo verejnej správe. Žilina: EDIS - VŽU, 2004. 245 s. ISBN 80-88829-13-5.

VALÁŠEK, J a kol. 2008. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích - modul C. 1. vyd. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. 158 s. ISBN 978-80-86640-93-8.

BALABÁN, M. a kol. 2010. Kapitoly o bezpečnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 483 s. ISBN 978-80-246-1863-0.

ANTUŠÁK, E. 2010. Krizový management. 1. vyd. Praha: Linde, 2010. 396 s. ISBN 978-80-7357-488-8.

Doporučená literatura:

VANÍČEK, J. a kol. 2005. Právní úprava krizového řízení v ČR: vybrané problémy právní teorie i praxe. 1. vyd. Praha: Eurlex Bohemia, 2005, 402 s. ISBN 80-86861-69-4.

REKTOŘÍK, J. a kol. 2004. Krizový management ve veřejné správě - teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2004. 249 s. ISBN 80-86119-83-1.

HORÁK, R. - KRČ, M. - ONDRUŠ, R. - DANIELOVÁ, L. 2004. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu. 1. vyd. Praha: Linde, 2004. 407 s. ISBN 80-7201-471-4.

ANTUŠÁK, E. - KOPECKÝ, Z. 2004. Úvod do teorie krizového managementu I. 2. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Oeconomica, 2003, 95 s. ISBN 80-245-0548-7.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: