Jste zde

17DCNPE - Nové poznatky v epidemiologii z pohledu globalizace a bioterorizmu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCNPE ZK 5 10P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět rozšiřuje stávající znalosti studentů v oblasti epidemiologie a epidemiologických pracovních metod se zřetelem ke globálnímu zpracování epidemiologických dat. V oblasti tzv. infekční epidemiologie bude výuka zaměřena i na problematiku cestovní medicíny s důrazem na možnost importu nákaz z endemických do panenských regionů a rizika s tím spojená. Seznamuje s novinkami v přípravě vakcín pro aktivní imunizaci, postexpoziční vakcinaci a pasivní imunizaci, jakož i s problematikou lékové profylaxe, dále s infekčními agens zneužitelnými pro ohrožení obyvatelstva, možnostmi a obtížností přípravy mikrobiálních populací, jejich transportu do místa potenciálního útoku a přenosu pro vyvolání nákazy v okamžiku útoku, jakož i s možnostmi ochrany a minimalizace následků takovýchto útoků, i s problematikou bioterorismu jako takového. Pozornost bude věnována i možnému zneužití geneticky upravených mikroorganismů.

Požadavky:

Aktivní účast studenta na všech formách výuky. Vypracování power-pointové prezentace na zvolené téma, využitelné při výuce v nižších formách studia. Absolvování ústní zkoušky.

Osnova přednášek:

Epidemiologické pracovní metody, regionální a globální zpracování epidemiologických dat.

Vakcinace, vakcíny a další imunizační postupy.

Infekčními agens zneužitelná pro ohrožení obyvatelstva, možnosti a obtížnost přípravy mikrobiálních populací.

Bioterorismus a možnosti obrany.

Geneticky modifikované organismy - rizika a výhody.

Osnova cvičení:

V rámci seminářů budou studenti vedeni ke zpracovávání dokumentů SZO a příslušných regionálních autorit s možností využití získaných poznatků ve vlastní vědecké práci.

Cíle studia:

Předmět si klade za cíl rozšíření stávajících znalostí studentů v oblasti epidemiologie a epidemiologických pracovních metod se zřetelem ke globálnímu zpracování epidemiologických dat. V oblasti tzv. infekční epidemiologie bude výuka zaměřena i na problematiku cestovní medicíny s důrazem na možnost importu nákaz z endemických do panenských regionů a rizika s tím spojená. V oblasti prevence budou studenti seznámeni s novinkami v přípravě vakcín pro aktivní imunizaci, postexpoziční vakcinaci a pasivní imunizaci, jakož i s problematikou lékové profylaxe.

Dále budou studenti seznámeni s infekčními agens zneužitelnými pro ohrožení obyvatelstva, možnostmi a obtížností přípravy mikrobiálních populací, jejich transportu do místa potenciálního útoku a přenosu pro vyvolání nákazy v okamžiku útoku, jakož i s možnostmi ochrany a minimalizace následků takovýchto útoků, jakož i s problematikou bioterorismu jako takového. Pozornost bude věnována i možnému zneužití geneticky upravených mikroorganismů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

TUČEK, M. a kol. Hygiena a epidemiologie. Univerzita Karlova, Karolinum Praha, 2012.

PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. Karolinum, 2009.

BERAN, J., HAVLÍK, J. a kol. Lexikon očkování. Maxdorf Jessenius, 2008.

www.bt.cdc.gov/bioterrorism

www.nlm.nih.gov/..../biodefenseandbioterrorism/

Doporučená literatura:

Journal of Bioterrorism and Biodefense ISSN 2157-2526

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: