Jste zde

17DCMK - Medicína katastrof

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCMK ZK 5 15P česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Stanislav Brádka, Jan Bříza, Leoš Navrátil
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Medicína katastrof je významným medicínským oborem, jehož význam spočívá zejména v kvalitní prevenci a připravenosti všech složek zdravotnického systému na řešení krizových situací a mimořádných událostí. To platí zejména při současné globalizaci světa, nekontrolovatelného přesunu obyvatelstva z jednotlivých kontinentů na jiné a následného možného ohrožení původního obyvatelstva jak po stránce zdravotnické, tak po stránce ekonomické, civilizační i spirituální. Nezbytná je proto připravenost zdravotnických zařízení, a to nejen po stránce teoretické administrativní, ale i praktické zdravotnického personálu na všech stupních řízení. Mimořádná pozornost je věnována toxickým, biologickým a radiačním faktorům a úloze Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany v.v.i..

Požadavky:

V případě konzultací absolvování odborné stáže ve SÚJCHBO pod vedením odb. as. MUDr. Stanislava Brádky, Ph.D. a na krizovém odboru VFN pod vedením odb. as. MUDr. Jana Břízy, CSc. a složení zkoušky ústní formou.

Osnova přednášek:

Organizace zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví v standardní klidové situaci na úrovni státu, kraje, obce, zdravotnického zařízení včetně mezinárodní spolupráce.

Zásady organizace zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví za krizových situací na úrovni státu, kraje, zdravotnického zařízení, krizového ohniska.

Úkoly, kompetence a součinnost ústředních úřadů, krajských úřadů, městských a obecních orgánů, Policie ČR, Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizací (ČČK, ČMMJ atd.) při zajišťování zdravotnických služeb a specializovaných zdravotnických a veterinárních zásahů na úrovni státu, kraje, obce a ohniska včetně mezinárodní spolupráce.

Problematika připravenosti zdravotnických zařízení na řešení krizových situací.

Survelliance možných příčin zdravotnických krizových stavů včetně mezinárodní spolupráce (monitorování epidemiologické situace, sledování ohnisek nákazy, kontrola ovzduší, potravin a zdrojů pitné vody).

Základy teorie a praxe řízení zdravotnických zařízení různého typu s důrazem na problematiku krizové připravenosti. Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních.

Zvláštnosti řešení vědecko-výzkumných projektů ve zdravotnickém prostředí.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Seznámení s organizací zdravotnictví za klidové situace a za krizových situací, provázanost zdravotnické služby na složky integrovaného záchranného systému. Připravenost zdravotnických zařízení a zdravotnických záchranných služeb na řešení mimořádných událostí, zpracování krizového plánu, zvláštnosti při ohrožení CBRN.

Studijní materiály:

ANTUŠÁK, E., KOPECKÝ, Z. Krizový management - úvod od teorie, VŠE Nakladatelství Oeconomica Praha 2008.

Joint Commission International - Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice, Grada Publishing Praha 2004, ISBN 80-247-0629-6

HLAVÁČKOVÁ, D., ŠTOREK, J., FIŠER, V., NEKLAPILOVÁ, V., VRASPÍROVÁ, H. Krizová připravenost zdravotnictví. NC0 NZO, Brno, 2007, 198 s., ISBN 978-80-7013-452-8

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V., HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. Edice Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Spektrum; Ostrava 2007

VALÁŠEK, J., KOVÁŘÍK, F. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul C, GŘ HZS CR, Praha 2008

Platné zákony na poli krizových stavů, ochrany veřejného zdraví, veterinární péče, IZS a kompetencí orgánů státní správy zejména:

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: