Jste zde

17DCMBAR - Molekulární, buněčná a aplikovaná radiobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCMBAR ZK 5 10P+5C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na mechanizmy přímého a nepřímého účinku ionizujícího záření v živém organizmu pomocí studia změn na molekulární a buněčné úrovni. Na molekulární úrovni bude prezentován systém reparace jednořetězcových a dvouřetězcových zlomů DNA, metody jejich rozpoznání a kvantifikace a regulaci buněčného cyklu po poškození ionizujícím zářením. Bude prezentována důležitost proteinu p53, jeho funkci v souvislosti s poškozením buňky pomocí ionizujícího záření, stabilizaci a aktivaci po poškození. Na buněčné úrovni bude studijní předmět zaměřen na objasnění buněčné smrti mechanizmy apoptózy (vnější i vnitřní cesta indukce, pre- a postmitotická apoptóza) a mechanizmus fyziologického stárnutí buněk. Předmět bude diskutovat i otázku existence dávkového prahu pro různé typy onkologických onemocnění z hlediska stochastických účinků ionizujícího záření.

Posluchač bude rovněž seznámen se základními vědecko-výzkumnými směry v dané oblasti a pro některá navržená témata doktorských prací mají, společně s předmětem Klinická radiobiologie a biodozimetrie pilotní význam.

Požadavky:

Ústní zkouška zaměřená na praktické využití poznatků získaných při teoretickém studiu.

Osnova přednášek:

Postradiační změny na úrovni molekulární

- Vznik volných radikálů po ozáření

- Poškození biologických systémů prostřednictvím volných radikálů

Vliv ionizujícího záření na DNA a RNA

-Rozvoj postradiační molekulární odpovědi

-Postradiační změny na úrovni buněčné

-Efekt ionizujícího záření v buňkách

-Vliv ionizujícího záření na rozvoj zánětlivé odpovědi a fibrózy

Radioonkogenéze

Současné laboratorní techniky v radiobiologii

Osnova cvičení:

Stáž na radiobiologickém pracovišti s cílem praktického seznámení s používanými laboratorními technikami podle zaměření posluchače.

Cíle studia:

Student bude obeznámen s účinky ionizujícího na molekulární a buněčné úrovni, včetně výhledu do budoucna za účelem reálné představy o postradiačních změnách v ozářeném organizmu.

Studijní materiály:

Základní literatura

ŘEZÁČOVÁ M., VÁVROVÁ J. Molekulární mechanismy účinků ionizujícího záření. Vydavatel: RNDr. František Skopec, CSc., Nucleus HK, 2011.

VÁVROVÁ J., FILIP S. Radiosenzitivita hematopoetického systému. Edice: Alma mater, Nakladatelství Galén 2002. ISBN 80-726-22-00-5

SLOVÁČEK, L., FILIP, S., ŠVECOVÁ, D. Vybrané kasuistiky z klinické a radiační onkologie. Garamno, 2009. ISBN 978-80-86472-39-3

Doporučená literatura:

KUNA, P., L. NAVRÁTIL L. a kolektiv. Klinická radiobiologie. Praha (MANUS) 2005, ISBN 80-86571-09-2

STEEL, G. G. Basic Clinical Radiobiology. London (Hodder Arnold) 2002. ISBN 978-0-340-80783-5

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: