Jste zde

17DCHKP - Havarijní a krizové plánování

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17DCHKP ZK 5 10P česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hon
Přednášející:
Zdeněk Hon
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Právní předpisy pro krizové a havarijní plánování. Struktura, úkoly a cíle krizového plánování. Obranné plánování NATO a ČR. Podpora obrany v ČR. Civilní nouzové plánování v NATO a ČR. Orgány systému hospodářských opatření pro krizové stavy a jejich úkoly. Principy systému nouzového hospodářství. Informační podpora zajišťování věcných zdrojů. Plánování ochrany kritické infrastruktury. Krizové plánovaní a civilní ochrana. Cíle a postupy havarijního plánování. Prevence závažných průmyslových havárií. Plánování v mezinárodním krizovém managementu.

Požadavky:

Požadavky

Forma konzultací:

minimálně jeden osobní kontakt přednášejícího se studenty (termín a místo podle vzájemné dohody), elektronická komunikaci podle potřeby, zpracování a odevzdání samostatné písemné práce na zadané téma (rozsah cca 20 stran).

Předmětová zkouška:

rozprava a obhájení samostatné písemné práce, ústní zkouška k vybrané problematice (podle zaměření dizertační práce).

Osnova přednášek:

Plánování zdrojů na řešení mimořádných událostí a krizových situací jako specifická forma plánování

Výchozí právní předpisy pro havarijní a krizové plánováni

Havarijní a krizové plánování jako prostředek předcházení krizím, na jejich řešení a likvidaci následků

Všeobecná východiska a struktura havarijního a krizového plánování

Základní charakteristika obranného plánování a civilního nouzového plánování v NATO a v ČR

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy

Krizové plánování - struktura krizových plánů

Havarijní plánování - struktura havarijních plánů

Plánování materiálních, výrobních, lidských a finančních zdrojů na řešení krizových situací

Informační systémy a softwarové prostředky v krizovém plánování

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se systémem havarijního a krizového plánování jako prostředku na předcházení, řešení a likvidaci následků mimořádných událostí a krizových situací v jednotlivých rezortech a oblastech činností v ČR.

Studijní materiály:

Kol. autorů. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 s. ISBN 978-80-86466-62-0.

SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D. ml. Havarijní plánování: varování, evakuace, poplachové plány, povodňové plány. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 165 s. ISBN 978-80-251-2989-0

Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Praha: Linde, 2011, 456 s. ISBN 978-80-7201-827-7.

ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. Brno: Tribun EU, 2014, 152 s. ISBN 978-80-0724-1.

ŠAFR., G. (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Brno: Tribun EU, 2014, 304 s. ISBN 978-80-0724-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: