Jste zde

17PBBKZS - Konvenční zobrazovací systémy

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBBKZS Z,ZK 4 2P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Fyzika II (17PBBFY2)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBBKZS
Garant předmětu:
Jiří Hozman
Přednášející:
Martin Čapek, Tomáš Dřížďal, Jiří Hozman, Martin Rožánek
Cvičící:
Martin Čapek, Evgeniia Mardanshina
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Elektromagnetické záření a vztah k jednotlivým typům lékařských diagnostických zobrazovacích systémů. Základy teorie zobrazení. Aplikace aparátu 2D FT. Přenosové vlastnosti zobrazovacích systémů. Optické zobrazovací systémy včetně mikroskopických. Televizní zobrazovací systémy (zahrnující videoendoskopické zobrazovací systémy). Základní metody předzpracování obrazu. Infrazobrazovací systémy (termovizní systémy). RTG zobrazovací systémy. Gamazobrazovací systémy. Předmět a zejména laboratorní cvičení poskytují studentům náhled na principy tvorby vzniku obrazových dat používaných v lékařství, na princip metod jejich snímání, digitalizaci a následného zpracování, na princip funkce a vlastnosti snímacích obrazových prostředků v souvislostech, což má význam zejména z hlediska interdisciplinárnosti předmětu a oboru jako celku.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Student je schopen vysvětlit základní fyzikální princip dané modality a zná její uspořádání včetně principu tvorby obrazu. Student je schopen posoudit, na základě standardně definovaných technických parametrů, zda ZS splňuje požadavky, které jsou lékaři na modalitu kladeny. Takovéto poznatky jsou pak výchozím předpokladem ke správnému postupu technika při výběru a aplikaci dané modality a též nezbytným minimem pro zajištění potřebné kvality výsledných obrazových dat.

Požadavky:

Účast je povinná na všech cvičeních. Neúčast je možná pouze z vážných důvodů hodných zřetele (musí být doloženo). Na konci každé hodiny musí být vyučujícímu odevzdána úloha pro aktuální týden. Bez získání zápočtu a jeho zápisu do IS ČVUT KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška je tvořena písemným testem, kde je kombinovaná varianta odpovědí typu ABC (vždy jedna správná) - 1 bod, tj. 0 nebo 1 bod a varianta, kdy je potřeba odpovídat písemně (otevřené otázky) - 5 bodů, tj. od 0 do 5 bodů (důležité otázky). Celkem 36 otázek, z toho 20 MCQ (abc) po 1 bodu a 16 otázek otevřených po 5 bodech. Správná odpověď podle typu 0 až 5 bodů, označení více odpovědí znamená 0 bodů, žádná odpověď znamená 0 bodů, špatná odpověď znamená nula bodů. Minimum 50 bodů, max. 100 bodů. Hodnocení testu dle ECTS tabulky uvedené ve SZŘ ČVUT. Celkový čas vyhrazený na test je 120 minut. Po opravě testu je možné ústní dozkoušení na lepší stupeň, pokud je výsledek testu na rozhraní klasifikačních stupňů (typicky o -2 body).

Osnova přednášek:

1. Základní třídění/klasifikace zobrazovacích systémů, metod a technik. Ilustrace jednotlivých zobrazovacích modalit.

2. Základy teorie zobrazení. Přenosové vlastnosti a funkce zobrazovacích soustav (PSF, MTF, FWHM).

3. Optické zobrazovací systémy

4. Fluorescenční mikroskopie

5. Konfokální laserová mikroskopie

6. High-end superrezoluční mikroskopické systémy STED a N-SIM

7. Elektronová mikroskopie (TEM, EELS)

8. Televizní zobrazovací systémy.

9. Řetězec pro snímání a digitalizaci obrazového signálu. Základní metody předzpracování obrazu.

10. Endoskopické zobrazovací systémy

11. Infrazobrazovací systémy

12. RTG zobrazovací systémy ? zdroje, uspořádání, popis částí, spektrum RTG záření, detektory RTG záření.

13. RTG zobrazovací systémy - RTG-TV systémy, angiografie (DSA), digitální radiografie

14. Konvenční gama zobrazovací systémy (gamakamera Angerova typu)

Osnova cvičení:

Cvičení budou probíhat jednak v PC učebně, v laboratoři ČVUT FBMI a též v AV ČR, v.v.i., v ÚMG v Praze 4, v Krči, konkrétně v laboratořích zapojených do aktivity Czech Bioimaging Group.

1. Využití Matlabu pro výpočty v oblasti zobrazovacích systémů (úloha v PC učebně)

2. Přenosové vlastnosti a funkce zobrazovacích soustav (PSF, MTF, FWHM). Aplikace 2D FT (úloha v PC učebně).

3. Optické zobrazovací systémy (experimenty s optickou lavicí)

4. Fluorescenční mikroskopie (experimenty v AV ČR)

5. Konfokální laserová mikroskopie (experimenty v AV ČR)

6. High-end superrezoluční mikroskopické systémy STED a N-SIM (experimenty v AV ČR)

7. Elektronová mikroskopie (TEM, EELS) (experimenty v AV ČR)

8. Televizní zobrazovací systémy (experimentální úloha v laboratoři)

9. Řetězec pro snímání a digitalizaci obrazového signálu. Základní metody předzpracování obrazu. (úloha v PC učebně)

10. Endoskopické zobrazovací systémy (experimentální úloha v laboratoři)

11. Infrazobrazovací systémy (experimentální úloha v laboratoři)

12. RTG zobrazovací systémy ? zdroje, uspořádání, popis částí, spektrum RTG záření, detektory RTG záření (experimentální úloha v laboratoři).

13. RTG zobrazovací systémy - RTG-TV systémy, angiografie (DSA), digitální radiografie (úloha v PC učebně)

14. Konvenční gama zobrazovací systémy (gamakamera Angerova typu) (experimentální úloha v laboratoři)

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s obecnými základy teorie procesu zobrazení, metodami snímání, hodnocení a zpracování obrazové informace, vlastnostmi obrazových signálů, principy vytváření obrazu, konstrukčním uspořádáním a s obecným kvantitativním hodnocením kvality zobrazovacích modalit používaných v lékařství a z toho vyplývajících omezení a rizik.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Materiály ke kurzu Získání a zpracování obrazu v mikroskopii [online]. Jiří Hozman, c2002-2017. Poslední změna 18. 10. 2013 [cit. 2017-09-27]. URL: http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/

[2] Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana [online]. Jaroslav Ptáček, c2002-2017. Poslední změna 18. 10. 2013 [cit. 2017-09-27]. URL: http://old.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-nuklearni-mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-ochrana/

[3] Webb's physics of medical imaging. 2nd ed. Editor M. A. FLOWER. Boca Raton: CRC, c2012. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 978-0-7503-0573-0. (1st ed. is also available in library)

Doporučená literatura:

[4] Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy. Skriptum FEI VUT v Brně, 2001.

[5] HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Brno: Neptun, c2006. ISBN 80-86850-01-3.

[6] BENEŠ, Jiří, Jaroslava KYMPLOVÁ a František VÍTEK. Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory: pro studium i praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4712-5.

[7] BENEŠ, Jiří, Daniel JIRÁK, Clare WALLACE a František VÍTEK. Základy lékařské fyziky. 4. vydání. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2671-0.

[8] SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro studium i praxi. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5247-1. (dostupné i jako ebook v rámci Flexibooks)

[9] SÚKUPOVÁ, Lucie. Radiační ochrana při rentgenových výkonech - to nejdůležitější pro praxi. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0709-4.

Studijní pomůcky:

Výukový software umožňující zpracování obrazových dat v digitální mikroskopii, ale i obecně (SW MIPS - https://www.instaluj.cz/mips

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1. Úvod do předmětu, klasifikace zobrazovacích systémů1.07 MB
PDF icon 1. Ilustrace jednotlivých modalit zobrazovacích systémů3.47 MB
PDF icon 2. Přenosové vlastnosti a funkce zobrazovacích systémů449.88 KB
PDF icon 2. Doplněk - výpočet modulační přenosové funkce (MTF)295.67 KB
PDF icon 3. Optické zobrazovací systémy2.14 MB
PDF icon 4. Fluorescenční mikroskopie (aktualizace LS 2021)5.66 MB
PDF icon 5. Konfokální mikroskopie (aktualizace LS 2021)6.63 MB
PDF icon 6. Superrezoluční (superrozlišovací) mikroskopie (aktualizace LS 2021)14.44 MB
PDF icon 7. Elektronová mikroskopie (aktualizace LS 2021)11 MB
PDF icon 8. Televizní zobrazovací systémy1.25 MB
PDF icon 8. Televizní zobrazovací systémy (LS 2020/2021)2.62 MB
PDF icon 9. Řetězec pro snímání a digitalizaci obrazového signálu. Základní metody předzpracování obrazu1.5 MB
PDF icon 11. Infrazobrazovací systémy482.29 KB
PDF icon 11. Endoskopické zobrazovací systémy347.81 KB
PDF icon 12. RTG zobrazovací systémy (část 1, aktuálně použitá prezentace v LS2019)1.3 MB
PDF icon 12. RTG zobrazovací systémy – zdroje, uspořádání, popis částí, spektrum RTG záření, detektory RTG záření (část 1)3.07 MB
PDF icon 12. RTG zobrazovací systémy – zdroje, uspořádání, popis částí, spektrum RTG záření, detektory RTG záření (část 2)2.02 MB
PDF icon 13. RTG zobrazovací systémy (část 2, aktuálně použitá prezentace v LS2019)1.28 MB
PDF icon 13. RTG zobrazovací systémy - RTG-TV systémy, angiografie (DSA)778.43 KB
PDF icon 13. RTG zobrazovací systémy - digitální radiografie410.97 KB
PDF icon 13. RTG zobrazovací systémy - RTG-TV systémy, ilustrace principu CR a DR10.61 MB
PDF icon 14. Konvenční gama zobrazovací systémy (gamakamera Angerova typu) (použitá prezentace v LS2019)1.59 MB
PDF icon 14. Konvenční gama zobrazovací systémy (gamakamera Angerova typu) (část 1)754.04 KB
PDF icon 14. Konvenční gama zobrazovací systémy (gamakamera Angerova typu) (část 2)816.36 KB

Přednášky - odkaz: 

8. Principy ČB televize (výukový videoprogram) | http://webzam.fbmi.cvut.cz/hozman/AKK/VIDEO_TS_principy_CB_TV.ZIP

Cvičení: 
PřílohaVelikost
Package icon Cvičení 1302.74 KB
Package icon Cvičení 34.1 MB
Package icon Cvičení 4181.98 KB
Package icon Cvičení 7702.95 KB
Package icon Cvičení 9993.51 KB
Package icon Cvičení 10665.38 KB
Package icon Cvičení 2123.27 KB
Package icon Cvičení 8810.45 KB

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram přednášek 17PBBKZS v LS2021/22 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B212/17PBBKZS/lec

Harmonogram cvičení 17PBBKZS v LS2021/22 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B212/17PBBKZS/tut